Πρόγραμμα Σπουδών ΣΔΕ

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Γραμματισμοί (μαθήματα) που διδάσκονται

• Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
• Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
• Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
• Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
• Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
• Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
• Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
• Διαθεματικά Σχέδια δράσης (projects) (3 ώρες την εβδομάδα)
• Διαθεματικά εργαστήρια (2 ώρες την εβδομάδα)

Μεθοδολογίες διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. 

Μελέτη

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε δεν απαιτείται μελέτη στο σπίτι. Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη. Δεν υπάρχει διάβασμα, ούτε ασκήσεις ή εργασίες για το σπίτι. Επίσης, δεν υπάρχουν διαγωνίσματα ή τεστ και δεν υπάρχουν βαθμοί. 

Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε τετραμήνου δίνονται περιγραφικές – ποιοτικές αξιολογήσεις. Οι εκπαιδευτές τονίζουν την προσπάθεια και τα προτερήματα του κάθε εκπαιδευόμενου και προσπαθούν να επισημάνουν με θετικό τρόπο τις αδυναμίες του αλλά και να τον ενθαρρύνουν για τη συνέχεια.
Στο τέλος της διετίας οι συνολικές επιδόσεις κάθε μαθητή αποτυπώνονται σε ένα τελικό αριθμητικό αποτέλεσμα προκείμενου να βγει το απολυτήριο του. Το απολυτήριο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ισότιμο με το απολυτήριο των κλασικών γυμνασίων.

Εργαστήρια και σχέδια δράσης

Τα διαθεματικά σχέδια δράσης (projectς), είναι ομαδικές εργασίες υπό την καθοδήγηση δύο ή περισσοτέρων εκπαιδευτών, που σκοπό έχουν τη μελέτη και την επεξεργασία ενός θέματος και τελικά την παράγωγη ενός συγκεκριμένου προϊόντος (λεύκωμα, θεατρική παράσταση, αφίσα, ψηφιακός δίσκος, μουσική εκδήλωση κ.α).

Τα διαθεματικά εργαστήρια έχουν σαν σκοπό την έκφραση της δημιουργικότητας των εκπαιδευόμενων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους. Τέτοια εργαστήρια μπορεί να είναι ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ένα μουσικό εργαστήρι, ένα εργαστήρι κατασκευών, ένα θεατρικό εργαστήρι, ένα εργαστήρι υπολογιστών κ.α.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εκτός από τον κλασικό τρόπο μαθημάτων, μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθούν και μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορους χώρους όπως: μουσεία, εκθέσεις, πάρκα, θέατρα, κινηματογράφους κ.α. Επίσης εντός του χώρου του σχολείου, πραγματοποιούνται σειρά εκδηλώσεων και ομιλιών για ποικίλα θέματα.

Απουσίες-επιπτώσεις φοίτησης

Το συνολικό όριο των απουσιών που δικαιούται να κάνει κάθε εκπαιδευόμενος, καθορίζεται από συγκεκριμένες νομικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις, και είναι 120. Πέρα του ορίου αυτού ο σύλλογος βάση νόμου, εξετάζει μία-μία τις περιπτώσεις των εκπαιδευομένων και αποφαίνεται ανάλογα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν ένα Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και έναν Σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο, αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών έχει αποτυπωθεί στις Προδιαγραφές Σπουδών που δημοσιεύτηκαν το 2003 και περιλαμβάνουν κείμενα σχετικά με τη φιλοσοφία των ΣΔΕ.
Την ίδια χρονιά (2003) πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Συνέδριο των ΣΔΕ με στόχο την παρουσίαση του έργου τους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους των Σχολείων.