Erasmus+
Φορέας: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ - 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ατομικές κινητικότητες προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Σχέδιο: Erasmus+ 2014-1-EL01-KA104-001198
Θέμα σχεδίου: «Διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών και χρήσης νέων τεχνολογιών»
Διάρκεια σχεδίου 2 έτη (2014-2016)

Περίληψη Σχεδίου
Το παρόν σχέδιο συνίσταται στην επιμόρφωση και κατάρτιση μελών του προσωπικού του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού, στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτών ενηλίκων και συμβούλων σταδιοδρομίας, που αιτούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε ανάλογα σχολεία της χώρας υποδοχής. Οι συμμετέχοντες στις δράσεις του παρόντος σχεδίου είναι τόσο εκπαιδευτές που διαθέτουν σημαντικά προσόντα (μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές) στην εκπαίδευση ενηλίκων, όσο και εκπαιδευτές με μικρότερη εμπειρία που χρήζουν περαιτέρω επιμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο λειτουργεί σε μια αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Στο παρόν σχέδιο προβλέπεται υλοποίηση επισκέψεων ενημέρωσης εργασίας και συνεργασίας σε σχολικές μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων, σε τοπικές αρχές που εισηγούνται σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και σεμινάρια στα σχετικά θέματα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε, σε μια ρευστή, ανταγωνιστική και παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας, το κέντρο βάρους της εκπαίδευσης έχει μετατοπιστεί από τις γνώσεις στις δεξιότητες και ικανότητες και στη δια βίου προσαρμογή του ατόμου σε μια κοινωνία υψηλής διακινδύνευσης. Ειδικά στη εκπαίδευση ενηλίκων, ο ρόλος του Σχολείου σήμερα, πέραν από το να εντάξει τους εκπαιδευόμενους ξανά στο εκπαιδευτικό σύστημα και να τους ενισχύσει τους κοινωνικούς τους ρόλους, απαιτεί, με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν, να τους προσανατολίσει στη διαδικασία κατάρτισης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.. 

Στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου είναι:
Η πολιτιστική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με τις κοινωνίες των χωρών υποδοχής, με την γνωριμία της ιστορίας, του πολιτισμού και της κουλτούρας τους. Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με σύγχρονα συστήματα και καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόσουν στο ανάλογο ελληνικό σχολικό περιβάλλον. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και ο εμπλουτισμός όχι μόνο σε μορφές τυπικής μάθησης, αλλά και άτυπης ή ανεπίσημης μάθησης μέσω διαδικασιών όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μάθηση μέσω ομαδικής εργασίας κ.λ.π. Η εφαρμογή νέων μεθόδων τεχνογνωσίας, ο διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας και γενικά ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ενηλίκων στα πρότυπα και τις τεχνικές των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης. Η ανταλλαγή ιδεών με τους οικείους φορείς, η αλληλεπίδραση και απόκτηση εμπειριών καθώς και η ευρωπαϊκή διάσταση σε πρακτικές εκπαίδευσης. Η δυνατότητα σύγκρισης εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την υιοθέτηση θετικών πρακτικών στη διδασκαλία. Η βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης και πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. 

Συμπληρωματικοί στόχοι είναι:
Διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων και απόκτηση Ευρωπαϊκής εμπειρίας για τους συμμετέχοντες και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης για το σχολείο μας. Εξάσκηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Οι φορείς υποδοχής με τους οποίους έχουμε έρθει ήδη σε επαφή, εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας, αναφορικά με τη μεθοδολογία και τα οποία θα καλύψουν τους παραπάνω στόχους μας. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα έχει αντίκτυπο στα ακόλουθα:
Στην ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή τους σε διαπολιτισμικό περιβάλλον καλλιεργώντας το τρίπτυχο: Γνώσεις-Δεξιότητες-Στάσεις. Στην ενσωμάτωση νέων τεχνικών βελτιώνοντας έτσι τον τρόπο διδασκαλίας και εξελίσσοντας κατ’ επέκταση τα προγράμματα σπουδών και κατά συνέπεια το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στην ενημέρωση σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τελικά, όλα τα παραπάνω μπορούν να συνεισφέρουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση να συνδεθεί με την τρέχουσα κοινωνική κατάσταση, και στην αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους μακροπρόθεσμα. 


1η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-20/03/2015
Τόπος διεξαγωγής: Bemalmadena – Ισπανία
Φορέας υποδοχής: EUNEOS
Συμμετέχων: Σταμάτιος Καβασίλης
Θέμα: “How to make your school more international”

Στόχοι της κινητικότητας
- Να αναπτυχθεί σχέδιο σχολικής πολιτικής στο "Πως να κάνουμε το σχολείο πιο διεθνές". - Να μάθουμε πως να γινόμαστε καλοί συντονιστές διεθνών προγραμμάτων. - Να ξεκινήσουμε εικονικά διεθνή προγράμματα, να ορίσουμε κριτήρια καλών προγραμμάτων και να προγραμματίσουμε ανταλλαγές. - Να οργανώσουμε μία σύμπραξη στα σχέδια Erasmus. - Να εφαρμόσουμε τη διεθνή διάσταση στο πρόγραμμα σπουδών. - Να αναπτύξουμε καλύτερες δεξιότητες για διαπολιτισμική μάθηση. - Πως να αξιολογούμε διεθνή σχέδια. 
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Δευτέρα Θέμα 1: Ανάπτυξη ενός σχεδίου πολιτικής του σχολείου για τη διεθνοποίηση. Μέρος 1: Η εμπειρία του διευθυντή του σχολείου. Μέρος 2: Τι εννοούμε με τον όρο διεθνοποίηση; Μέρος 3: Στόχοι της διεθνοποίησης (20 λεπτά, ανά σχολείο). Εισαγωγή στο θέμα 2: Πώς να γίνετε καλός συντονιστής της διεθνοποίησης. Καθήκοντα του συντονιστή. Τρίτη Θέμα 3: Σχεδιασμός ενός διεθνούς σχεδίου δράσης. Τετάρτη Θέμα 4. Πώς σχεδιάζεται το πρόγραμμα σπουδών με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Εισαγωγή στο CFEC και ΕΕΕ. Διεθνή σχέδια δράσης. Βραβεία «Πιστοποιητικών αριστείας» των σχεδίων δράσης. Πέμπτη Θέμα 5. Πώς σχεδιάζεται μία διμερής ή πολυμερής συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus+ και πώς μπορεί να κάνετε αίτηση με επιτυχία για χρηματοδότηση της κινητικότητας ΚΑ2 του Erasmus+. Παρασκευή Θέμα 6. Διαπολιτισμική επικοινωνία και ικανότητες. Άτλας των Ευρωπαϊκών Αξιών.
Αποκτηθείσες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες
• Ανάπτυξη - μαζί με τα μέλη του συλλόγου – οράματος και σχεδίου πολιτικής του σχολείου για τη διεθνοποίηση (παρουσίαση σκοπού, στόχων, οργάνωση σε επίπεδο σχολείου, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική, ΤΠΕ στη διεθνοποίηση, διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση των διεθνών σχεδίων δράσης, ενημέρωση και διάδοση, εκπαίδευση / μαθήματα / δικτύωση) • Ορισμός μίας σχετικής λίστας με τους στόχους της διεθνοποίησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σχολείου, (γνώσεις / δεξιότητες / στάση) τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και για το σχολείο ως σύνολο. • Σύνδεση της αποστολής του σχολείου με τους στόχους της διεθνοποίησης. • Σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης το οποίο παρέχει προστιθέμενη αξία για το σχολείο μου, αλλά και τα συνεργαζόμενα σχολεία. Η διασφάλιση της ποιότητας των σχεδίων δράσης και η σύνδεσή τους με το πρόγραμμα σπουδών • Επιτυχής αίτηση για υποτροφίες στο πλαίσιο του Erasmus+ • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης του προγράμματος σπουδών. • Εφαρμογή της επάρκειας Κοινού Πλαισίου Ευρωπαϊκών Ικανοτήτων στα μαθήματα και στα διεθνή σχέδια δράσης • Κατάρτιση με διεθνή προσανατολισμό, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, και η παρουσίαση αυτών σε ένα πλαίσιο που δεσμεύει και δραστηριοποιεί. • Γνωριμία με τα πιο σημαντικά «εργαλεία» ΤΠΕ για εικονικά σχέδια δράσης (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, web2.0 εργαλεία, ηλεκτρονικά περιοδικά, περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της ψηφιακής διδακτικής για την επιτυχή ανάπτυξη των εικονικών σχεδίων δράσης. • Χρήση ψηφιακών οργάνων αξιολόγησης. • Διαχείριση και οργάνωση όλων των ειδών διεθνών δραστηριοτήτων, με ή χωρίς τους εταίρους στο εξωτερικό. • Δημιουργία και διατήρηση διεθνών επαφών. • Τεχνικές ικανότητες: κατάρτιση προϋπολογισμού, συντονισμός συσκέψεων, σύνταξη προτάσεων. • Δεξιότητες διαχείρισης. • Γνωστοποίηση προϋποθέσεων ενός προγράμματος Erasmus+, καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί μια αίτηση. • Ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε διεθνή σχέδια δράσης. • Πώς να εξηγηθούν στους ξένους οι απόψεις των ανθρώπων στη χώρα μου, όσον αφορά ορισμένες αξίες (πίστη, ηθικές απόψεις, καθημερινή ένδυση στο σχολείο, πολιτισμική ανεκτικότητα, τρόποι έκφρασης, κ.λπ.). • Πώς χρησιμοποιούνται στη χώρα μου η συναισθηματική αξία συμβόλων, τελετουργιών, ηρώων και πως γίνεται να εξηγηθούν αυτά στους ξένους.

2η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-28/03/2015
Τόπος διεξαγωγής: Figueira da Foz – Πορτογαλία
Φορέας υποδοχής: Future Balloons
Συμμετέχουσα: Αθηνά Σαραφαντώνη
Θέμα: “Change making educators”

Στόχοι της κινητικότητας
- Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις δυνατότητές τους και το ρόλο τους στην πρόληψη κινδύνου που επηρεάζει την αειφόρο ανάπτυξη. - Να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες να ξεκινούν τα δικά τους σχέδια δράσης για εκπαιδευτικές ενέργειες απευθυνόμενα στις ανάγκες του περιεχομένου τους. - Να μεταφέρουν γνώση και πρακτική εμπειρία που θα μετασχηματίσει τους συμμετέχοντες σε δημιουργούς αειφόρων κοινοτήτων/οργανισμών/περιβαλλόντων. - Να προάγει την επαφή με ιδρύματα και συνεργάτες έτσι ώστε να συζητήσουν εμπειρίες, ιδέες, προκλήσεις και λύσεις. - Να επιδειχθεί η χρήση της επικοινωνίας και τεχνολογίας ώστε να παραχθεί μια κοινωνική αλυσίδα καλών πρακτικών, βασισμένων σε απλές εκπαιδευτικές δράσεις της καθημερινής ζωής.
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Ημέρα 1η – Γεύμα καλωσορίσματος και ανταλλαγή πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των εκπαιδευομένων. Ημέρα 2η – Εισαγωγή στο πρόγραμμα εργασίας και παράδοση του φακέλου με το υλικό εργασίας. «Συνειδητοποίηση της εσωτερικής μας δύναμης η οποία δημιουργεί την αλλαγή», εξωτερική δραστηριότητα της ομάδας: συζήτηση για τα προσωπικά επιτεύγματα της ημέρας, αξιοποίηση των επιτευγμάτων των άλλων, ανατροφοδότηση στους διοργανωτές. Ημέρα 3η – Δραστηριότητα σε μικρές ομάδες, «Μύθοι και αλήθειες για την εκπαιδευτική καινοτομία». – Διάλεξη, εξωτερική δραστηριότητα επονομαζόμενη «Προσέξτε τους δρόμους». Πολιτιστική δραστηριότητα. Ημέρα 4η – Δραστηριότητα όλης της ομάδας με επισκέπτη εκπαιδευτή ο οποίος παρουσίασε τοπικές καλές πρακτικές. Ανταλλαγή προοπτικών, κριτικές και ανάπτυξη νέων ιδεών. Δραστηριότητα σε μικρές ομάδες: συγγραφή «δελτίου τύπου» για τις καλές πρακτικές εκμάθησης. Ένα επιλεγμένο κείμενο το οποίο θα σταλεί στο τοπικό / περιφερειακό / εθνικό δίκτυο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα τα κείμενα θα αναρτηθούν στον τοίχο του δωματίου. «Σχεδιάζοντας για την εκπαιδευτική καινοτομία». Ημέρα 5η – Το δικό μου «take away» project. Ημέρα 6η - Αξιολόγηση του εργαστηρίου. Η δυναμική της ομάδας και το ερωτηματολόγιο. Γράψτε μια «τελική δήλωση» και αναρτήστε την στον τοίχο του facebook. Αναδρομική ανασκόπηση του τοίχου του εργαστηρίου. 

3η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-20/05/2015
Τόπος διεξαγωγής: Lisbon – Πορτογαλία
Φορέας υποδοχής: Check in
Συμμετέχοντες: Σταυρούλα Κύρου, Λαμπρινή Νικολάου, Παναγιώτης Τσουμάνης
Θέμα: “Education= IN power”
Στόχοι της κινητικότητας για κάθε συμμετέχοντα

Να αλληλεπιδράσει με μία νέα κουλτούρα και να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό του πορτογαλικού λαού. Να έρθει σε επαφή με μοντέρνα συστήματα και καινοτόμες πρακτικές στην τυπική εκπαίδευση. Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες όχι μόνο με τη μορφή τυπικής μάθησης αλλά και άτυπης μέσα από διαδκασίες όπως εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεργατική εργασία σε ομάδες κλπ. Να προάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, μέσω της δημιουργίας συνεργασιών, διεθνούς δικτύωσης, σεβόμενοι την ίδια στιγμή πολιτισμικές διαφορές. Να ενσωματώσει νέες μεθόδους στη διδασκαλία τους για να επιτύχουν επαυξημένη απόδοση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια του τριπτύχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις. Να ανταλλάξει ιδέες με πορτογαλικά ιδρύματα, να αλληλεπιδράσει και να αποκομίσει γνώσεις καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Να συγκρίνει εκπαιδευτικά συστήματα και να μάθει μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση θετικών εκπαιδευτικών πρακτικών. Να ενσωματώσει νέες τεχνικές βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον τρόπο διδασκαλίας και αναπτύσσοντας περαιτέρω το πρόγραμμα σπουδών και εν γένει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Να δουλέψει σε διεθνείς ομάδες σεβόμενος πολιτισμικές διαφορές χρησιμοποιώντας τη μάθηση από συναδέλφους.
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Θεματική ενότητα 1: Πολιτισμός και διαπολιτισμικότητα. Διαπολιτισμικά παιχνίδια. Δουλεύοντας σε ένα διεθνές σχέδιο δράσης - πώς να επικοινωνείς και να δημιουργείς δεσμούς. Χτίσιμο ομάδας -δουλεύοντας με συναδέλφους - ασκήσεις εφαρμογής ακολουθούμενες από δημόσια συζήτηση (Αποστολή Ζ). Λισαβόνα του Πολιτισμού - σχέδιο δράσης περιήγησης και ανακάλυψης πολιτιστικών μνημείων εξωτερικού χώρου. Θεματική ενότητα 2: Επικοινωνία. Επικοινωνία (κατηγορηματική, επιθετική, παθητική). Προσαρμόζοντας την επικοινωνία στην ηλικιακή ομάδα. Μη λεκτική επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον. Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι (τυπικές, μη τυπικές, άτυπες). Αναγνώριση των διαφορών μεταξύ εκπαιδευτικών μεθόδων (τυπικών, μη τυπικών, άτυπων). Θεματική ενότητα 4: Εκπαιδευτικά συστήματα. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε τοπικό οργανισμό που εφαρμόζει τυπικές μεθόδους διδασκαλίας. Θεματική ενότητα 5: Αξιολόγηση. Χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία πιστοποίησης. Πιστοποιητικό κινητικότητας Europass, Πιστοποιητικό YouthPass και Europass διαβατήριο δεξιοτήτων. Αξιολόγηση σχεδίου δράσης και τελετή πιστοποίησης.
Αποκτηθείσες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες
Δημιουργώντας δεσμούς και δουλεύοντας αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Βελτιώνοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Οργανώνοντας δραστηριότητες για χτίσιμο ομάδας. Οργανώνοντας μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις ομάδες στόχους. Χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία πιστοποίησης. Δουλεύοντας με μία πολυπολιτισμική ομάδα και χρησιμοποιώντας μία διεθνή γλώσσα στον τομέα των καινοτόμων μεθόδων μάθησης με σημαντικό αντίκτυπο στην επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν Αγγλικά καθημερινής επικοινωνίας και αντάλλαξαν εντυπώσεις με ανθρώπους από την Πορτογαλία δουλεύοντας με συναδέλφους, δασκάλους και εκπαιδευτές. Νέα γνώση στο πεδίο του Διαδικτύου και νέες δεξιότητες στην ψηφιακή έρευνα. Χρήση διάφορων λογισμικών για συνεργατικά σχέδια δράσης. Δεξιότητες εργασίας σε ομάδα σε διά ζώσης συναντήσεις και σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης. Νέες ιδέες για την αλλαγή της δυναμικής της ομάδας στην τάξη. Δεξιότητες διαχείρισης τάξης που αποκτώνται μέσω βελτιωμένης επικοινωνίας. Αποκτήθηκε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ομιλία στην Αγγλική γλώσσα. Βελτίωση της γνώσης της τοπικής κουλτούρας, της ιστορίας και των χαρακτηριστικών των ανθρώπων της Πορτογαλίας.

4η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-20/06/2015
Τόπος διεξαγωγής: Istanbul – Τουρκία
Φορέας υποδοχής: Elderberry
Συμμετέχοντες: Κωνσταντίνος Φίλιππος Μαυρουλίδης, Κωνσταντίνος Παραράς
Θέμα: “ Digital Extra”

Στόχοι της κινητικότητας
- Να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή διάσταση - Να χτίσει σχέσεις με διάρκεια μεταξύ σχολείων και συναδέλφων σε όλη την Ευρώπη. - Να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης - Να αποκτηθεί βαθύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. - Η χρήση Κινητής Μάθησης μέσω φορητών υπολογιστών, έξυπνων τηλεφώνων και tablets. - Η κατανόηση των Webquests - Η ανακάλυψη δωρεάν λογισμικού και εφαρμογών για κινητές συσκευές. - Η εξερεύνηση εικονικών περιηγήσεων - Η χρήση συσκευών για τη δημιουργία και επεξεργασία μικρών ταινιών καταγραφής της καθημερινότητας - Η χρήση των μουσείων για ερευνητικούς σκοπούς. - Η δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος χρησιμοποιώντας κώδικες QR - Το άνοιγμα των μουσείων στα σχολεία μέσω ψηφιακών εκθέσεων για σχολεία.
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Προετοιμασία πριν από τα μαθήματα. Εισαγωγή στα μαθήματα. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μάθηση. Βασικές δεξιότητες και εργαλεία ηλεκτρονικών μέσων. Μαθησιακοί στόχοι και ομαδικές εργασίες. Επίσκεψη στη Σκεπαστή Αγορά. Κωνσταντινούπολη: εναλλακτική περιήγηση. Επίσκεψη: Αγία Σοφία. Δεξιότητες παραγωγής ντοκιμαντέρ. Επίσκεψη: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντινούπολης. Επίσκεψη: Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσκεψη: Ανάκτορο Τοπ Καπί. Δεξιότητες ιστοεξερεύνησης και υλικό για τη συνέχεια. Ανακεφαλαίωση μαθημάτων, πιστοποίηση, επικύρωση και Europass

5η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-20/-07/2015
Τόπος διεξαγωγής: Alcala de Henares – Ισπανία
Φορέας υποδοχής: Cervantes Training
Συμμετέχοντες: Γεώργιος Λεγάκης, Ιωάννης Παπαγιάννης
Θέμα: Creativity in Teaching and Learning using ICT – The Digital Classroom

Στόχοι της κινητικότητας
• Να ορίζει τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με τα οφέλη τους, να παρέχει στους εκπαιδευτικούς πρακτικές ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα μαθήματα . • Να εξοικειώσει τους διδάσκοντες με τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά στο web 2.0 και το διαδίκτυο . • Να δοθεί ένας χώρος για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες αυξάνοντας τα κίνητρα του να δουλεύεις με τους μαθητές χρησιμοποιώντας μια πιο ψηφιακή τάξη. • Να γίνει ανταλλαγή εμπειριών σε μια διαδικασία συνεργατικής μάθησης όσο και στη δημιουργικότητα και καινοτομία •Να αυξήσει το κίνητρο του να εργάζεσαι με τους μαθητές χρησιμοποιώντας μια πιο ψηφιακή τάξη . • Να ενημερωθεί για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και της γενικής ανάγκης να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να παρακινήσει τους μαθητές να ακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου . • Να είναι σε θέση να εφαρμόσει μάθηση μέσω της πράξης , σε βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους που αναπτύσσονται μέσα σε μια ψηφιακή τάξη. • Να του δοθούν κίνητρα για να δοκιμάσει παραδείγματα ορθής πρακτικής των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ . • Να είναι σε θέση να ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ .
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Δραστηριότητα γνωριμίας: Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με τα οφέλη τους παρέχουν στους εκπαιδευτικούς πρακτικές ιδέες για το πώς μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στα υπάρχοντα μαθήματά τους. • Πώς οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με τις τρέχουσες τάσεις που αφορούν στο Web 2.0 και Internet. • Δραστηριότητες που δίνουν ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες με την αύξηση των κινήτρων της εργασίας με τους μαθητές χρησιμοποιώντας μια πιο ψηφιακή τάξη • Ανταλλαγή εμπειριών στη συνεργατική διαδικασία μάθησης καθώς επίσης στη δημιουργικότητα και καινοτομία. • Πώς να αυξήσει τα κίνητρα του να εργάζονται με τους μαθητές χρησιμοποιώντας μια πιο ψηφιακό τάξη • Το να εργάζεται προς την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και της γενικής ανάγκης να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να δοθούν κίνητρα στους μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου. • Εργαστήριο: μάθηση μέσω της πράξης, βιωματικές και διαδραστικές μέθοδοι που αναπτύσσονται μέσα σε ψηφιακή τάξη • Δραστηριότητες για να πειραματιστούν πάνω σε παραδείγματα ορθής πρακτικής των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ • Η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ.

6η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-19/-03/2016
Τόπος διεξαγωγής: Βαρκελώνη (Βarcelona) – Ισπανία
Φορέας υποδοχής: IOC
Συμμετέχοντες: ΓΠαναγιώτης Τσουμάνης, Νικόλαος Ντόκολας
Θέμα: Getting ready for the digital classroom: communication, resources, tools and assessment.

Στόχοι της κινητικότητας
Γνώση των βασικών για τα περιβάλλοντα εικονικής διδασκαλίας και μάθησης. Κατάλληλη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για διδασκαλία και μάθηση, ειδικά σε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής μάθησης. Κατανόηση της έννοιας των ψηφιακών υπερμέσων, για υλικά εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση πλήρων προτάσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Βιωματική χρήση ορισμένων εργαλείων που συνολικά δημιουργούν διαφορετικούς τύπους μονοπατιών ηλεκτρονικής μάθησης. Ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων σεναρίων σχετικά με τα συν και τα πλην της κατά μέτωπο διδασκαλίας έναντι της ηλεκτρονικής μάθησης. Παρουσίαση καινοτόμων σχεδίων και χρήσεων της ηλεκτρονικής μάθησης από όλη την Ευρώπη.
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Χρήση εικονικής πλατφόρμας για διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προτάσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Χρήση ορισμένων εργαλείων που συνολικά δημιουργούν μορφές μονοπατιών ηλεκτρονικής μάθησης. Δημιουργία ενός σχεδίου ηλεκτρονικής μάθησης.
Αποκτηθείσες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες
Ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων σεναρίων σχετικά με τα συν και τα πλην της κατά μέτωπο διδασκαλίας έναντι της ηλεκτρονικής μάθησης. Συμβουλευτική στην ηλεκτρονική μάθηση. Χρήση εικονικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικά εργαλεία και πηγές. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικών σχεδίων όντας σε ενεργή ηλεκτρονική σύνδεση. Δίνοντας ανατροφοδότηση σε μία ψηφιακή πλατφόρμα. Χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Σχεδιασμός μιας σειράς μαθημάτων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αποτελεσματική επικοινωνία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής σύνδεσης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας. Ανταλλαγή καλών πρακτικών.

7η Ατομική κινητικότητα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-27/-05/2016
Τόπος διεξαγωγής: Πράγα (Prague) – Δημοκρατία της Τσεχίας
Φορέας υποδοχής: ITC International
Συμμετέχοντες: Αριστείδης Κάνδιας, Ιωάννης Παπαγιάννης, Παναγιώτης Τσουμάνης.
Θέμα: Innovative approaches to teaching

Στόχοι της κινητικότητας
Θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες για τη διδασκαλία σε διάφορα αντικείμενα, για διαθεματικά σχέδια δράσης και για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν νέες ιδέες για δραστηριότητες και να αξιολογήσουν κριτικά τα αποτελέσματά τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα λειτουργήσει μέσα σε μια ομάδα καθοδηγητικού περιβάλλοντος. Καθοδήγηση θα δοθεί στην τρέχουσα θεωρητική γνώση, χωρίς να είναι προσανατολισμένη προς την διάλεξη. Οι εκπαιδευτές θα καθοδηγούν, θα παρατηρούν, θα ακούν, θα αξιολογούν και θα παρέχουν ανατροφοδότηση για κάθε ενότητα. Οι έννοιες θα εξεταστούν σε σχέση με την ευαισθητοποίηση διαθεματικά. Δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά με ειδικές ανάγκες θα παρουσιαστούν επίσης, θα συζητηθούν και θα δημιουργηθούν. Θα διατεθεί χρόνος για συζήτηση, σχόλια και ανταλλαγή ιδεών. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τόσο τις διδακτικές όσο και τις γλωσσικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Δραστηριότητες/εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
Ενότητα 1: Θεωρητική ενότητα – Δεξιότητες 21ου αιώνα. Ενότητα 2: Θεωρητική ενότητα – Κρυμμένα σχολικά προγράμματα σπουδών, κοινωνική δόμηση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, διαθεματικές προσεγγίσεις. Ενότητα 3: Κριτικός και δημιουργικός στοχασμός. Πως μπορεί να αναπτυχθεί; Ενότητα 4: Μάθηση βασισμένη σε σχέδια δράσης, μάθηση βασισμένη στην έρευνα, μάθηση βασισμένη σε δραστηριότητες. Ενότητα 5: Δραστηριότητες που άπτονται της καθημερινότητας. Ενότητα 6: Σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας ένα σχέδιο δράσης. Ενότητα 7: Οδηγός για επιτυχημένο καταιγισμό ιδεών. Ενότητα 8: Μάθηση που ενσωματώνει περιεχόμενο και γλώσσα. Ενότητα 9: Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση, διαμορφωτική έναντι συνολικής αξιολόγησης, φάκελοι υλικού, λεζάντες, πίνακες ελέγχου, αξιολόγηση από συμμαθητές και αυτοαξιολόγηση. Ενότητα 10: Αντιμετωπίζοντας πολυπολιτισμικές τάξεις. Ενότητα 11: Υιοθετώντας υλικά διδασκαλίας που ταιριάζουν στις ανάγκες των τάξεων με διαφορετικά επίπεδα. Ενότητα 12: Μεταγνώση, διδάσκοντας τους μαθητές πώς να μαθαίνουν. Ενότητα 13: Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας σαν μέσο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του κριτικού στοχασμού. Καθοδηγούμενη περιήγηση στην πόλη.
Αποκτηθείσες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες
Καινοτόμες δεξιότητες διδασκαλίας. Εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα. Δεξιότητες πολυπολιτισμικής επικοινωνίας.